Уряд затвердив Порядок здійснення Уповноваженим із захисту державної мови контролю за застосуванням державної мови

21 серпня Уряд затвердив Порядок здійснення Уповноваженим із захисту державної мови контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 серпня 2019 р. № 817

ПОРЯДОК

здійснення Уповноваженим із захисту державної мови контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Уповноваженим із захисту державної мови (далі — Уповноважений) контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування (далі — суб’єкти контролю) у випадках, визначених частиною першою статті 56 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (далі — Закон).

2. Основними завданнями контролю за застосуванням державної мови є:

перевірка стану дотримання визначених Законом вимог застосування державної мови суб’єктом контролю, його керівником та працівниками під час здійснення повноважень;

запобігання, виявлення та вжиття заходів до усунення виявлених порушень вимог Закону.

3. Контроль за застосуванням державної мови може здійснюватися:

1) за місцезнаходженням суб’єкта контролю у робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку суб’єкта контролю (виїзна перевірка).

Під час виїзної перевірки здійснюється аналіз документів, засвідчені копії яких надаються на запит Уповноваженого або його представника, іншої інформації, що стосується предмета контролю, відвідуються засідання суб’єкта контролю;

2) в приміщенні секретаріату Уповноваженого чи за місцем здійснення повноважень представника Уповноваженого (безвиїзна перевірка).

Під час безвиїзної перевірки здійснюється аналіз інформації, зокрема аудіо- та відеозаписів, розміщених в Інтернеті, а також документів, засвідчені копії яких отримані від суб’єкта контролю на запит Уповноваженого або його представника. У разі існування документа тільки в електронній формі за умови, що даний документ створений суб’єктом контролю, для перевірки надається засвідчена в установленому порядку його паперова копія, що забезпечує візуальну форму відображення документа.

4. До здійснення заходів контролю за застосуванням державної мови Уповноваженим можуть залучатися працівники інших органів державної влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Контроль за застосуванням державної мови здійснюється на підставі рішення Уповноваженого, ухваленого відповідно до частини третьої статті 55 Закону, або за власною ініціативою, зокрема за наявності таких підстав:

1) у разі безпосереднього виявлення Уповноваженим, його представником, іншим працівником секретаріату Уповноваженого ознак порушення визначених Законом вимог застосування державної мови, зокрема під час моніторингу виконання законодавства про державну мову;

2) за наявності інформації про порушення визначених Законом вимог застосування державної мови в повідомленнях, отриманих від суб’єктів контролю, опублікованих у засобах масової інформації, оприлюднених в Інтернеті.

6. У рішенні Уповноваженого про здійснення контролю за застосуванням державної мови зазначається така інформація:

1) дата ухвалення та номер;

2) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, стосовно якої ухвалено рішення про здійснення заходів контролю за застосування державної мови;

3) підстава здійснення заходів контролю за застосуванням державної мови;

4) особа, яка буде здійснювати заходи контролю за застосуванням державної мови (Уповноважений або його представник).

7. Строк здійснення заходів контролю за застосуванням державної мови становить не більше 30 робочих днів від дня ухвалення Уповноваженим рішення про здійснення контролю.

Уповноважений може продовжити строк здійснення заходів контролю за застосуванням державної мови, але не більше ніж на 30 робочих днів, про що ухвалює вмотивоване рішення, копія якого не пізніше наступного робочого дня надсилається суб’єкту контролю.

8. Під час проведення виїзної перевірки особа, яка здійснює заходи контролю за застосуванням державної мови, повинна:

вручити керівнику суб’єкта контролю або уповноваженій ним особі примірник рішення Уповноваженого про здійснення контролю за застосуванням державної мови;

пред’явити своє службове посвідчення або інший документ, що посвідчує особу.

9. Під час проведення безвиїзної перевірки суб’єкту контролю надсилається примірник рішення Уповноваженого про здійснення контролю за застосуванням

державної мови, до якого додається запит про надання копій документів та іншої інформації, що стосується предмета контролю.

10. Під час здійснення контролю за застосуванням державної мови Уповноважений, його представник користуються правами, визначеними частинами другою і третьою статті 56 Закону.

11. Під час здійснення контролю за застосуванням державної мови суб’єкт контролю може надавати Уповноваженому, його представнику пояснення та додаткову інформацію, що стосується предмета контролю.

12. За результатами здійснення контролю за застосуванням державної мови Уповноважений, його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови за формою, затвердженою Уповноваженим (далі — акт), в якому зазначається інформація, визначена частиною п’ятою статті 56 Закону.

Акт складається у двох примірниках, кожен з яких підписується особою, яка здійснювала заходи контролю за застосуванням державної мови.

Перший примірник акта зберігається в секретаріаті Уповноваженого разом з іншими матеріалами перевірки.

Другий примірник акта надсилається рекомендованим листом суб’єкту контролю або вручається особисто керівнику суб’єкта контролю чи уповноваженій ним особі, про що робиться відмітка у першому примірнику акта.

13. Акт і протокол, які складаються у випадку, передбаченому частиною шостою статті 56 Закону, є підставою для притягнення осіб, які порушили вимоги Закону, до передбаченої законом відповідальності.

Акт і протокол, складені Уповноваженим або його представником, можуть бути оскаржені відповідно до закону.

_____________________